Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mordach

08-140 Mordy Narutowicza 9

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 3/2014 w sprawie podwyższenia opłat na fundusz remontowy

Uchwała nr 3/2014
Rady Nadzorczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej w Mordach
z dnia 11 marca 2014  roku

W sprawie: podwyższenia opłaty na fundusz na remonty i konserwacje

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Mordach działając na mocy uprawnień wynikających z § 85 ust.1  p.14  w związku z § 98 pkt. 2-3 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 1 lipca 2014 roku ustala się opłatę na fundusz na remonty i konserwacje  dla lokali stanowiących zasoby mieszkaniowe Spółdzielni w wysokości  0,40 zł/m2 miesięcznie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 roku

 

                                                       Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

                                                                     /Jerzy Borowski/

Obecnych 4 członków Rady

Głosowanie: za- 3 członków, przeciw - 0, wstrzymujący się 1

 

Uzasadnienie

Do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11  marca 2014 roku

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowieniami statutu spółdzielni wszelkie remonty w częściach wspólnych budynków mieszkalnych i infrastruktury naszego osiedla finansowane powinny być z obligatoryjnie tworzonego funduszu na remonty i konserwacje.

Podstawowym źródłem finansowania w/w remontów powinny być wpłaty wnoszone przez użytkowników lokali  z przeznaczeniem na fundusz remontowy. Fundusz remontowy dodatkowo uzupełniany jest pozyskiwanymi kredytami bankowymi, częściową odpłatnością  mieszkańców. Mimo corocznie rosnących potrzeb w zakresie utrzymania prawidłowego stanu technicznego zasobów, stawki nie były regulowane odpowiednio do tych potrzeb. Ostatnia kwota odpisu na fundusz remontowy była uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.07.2009 roku. Dodać należy, ze tylko część potrzeb remontowych  starzejących się zasobów mieszkaniowych uwzględniana była w corocznych planach remontów z uwagi na ograniczone środki finansowe.

Stan funduszu na remonty na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 9065,31 zł z czego w roku 2013 wpłynęło 5 944 zł. W roku 2014 w spółdzielni zaplanowano wymianę okien na klatkach schodowych w bloku A na oraz remont podestów najbardziej zniszczonych w bloku A i B ( szt. 2). Dla złagodzenia różnić pomiędzy planowanym wydatkami  a uzyskiwanym wpływami  środków na fundusz remontowy  koniecznym i uzasadnionym jest zwiększenie odpisów na fundusz na remonty i konserwację z kwoty 0, 20 zł za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkań miesięcznie. Wprowadzenie od 1 lipca 2014 roku nowych stawek  nastąpi z zachowaniem obowiązującej w Spółdzielni procedury wprowadzenia opłat zależnych.

Podwyżka stawek na fundusz remontów i konserwacji spowoduje, że dyspozycyjny fundusz na remonty i konserwację wzrośnie w bieżącym roku o ok.  3000 zł i będzie wynosił 9 000 zł. W roku 2015 fundusz remontowy będzie wynosił 11 888,64 zł. 

Uchwała nr 1/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu porządku domowego

UCHWAŁA  Nr   1/2014

Rady Nadzorczej j Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 11 marca 2014 r.

 

W sprawie uchwalenia regulaminu porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Mordach

 

 

Na podstawie § 85ust. 1 pkt 13 Statutu  Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

 

Uchwalić regulamin używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców  Spółdzielni Mieszkaniowej w Mordach.

 

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem   podjęcia.

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Nadzorczej                                                                                               

 

                                                                                                           /Jerzy Borowski/

 

Obecnych 4 członków Zarządu

Głosowanie: za- 4 członkow

Uchwała Nr 2/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu udostępniania dokumentów członkom SM

UCHWAŁA  Nr   2/2014

Rady Nadzorczej j Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 11 marca 2014 r.

 

W sprawie regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Mordach

 

 

Na podstawie § 85ust. 1 pkt 22 Statutu  Spółdzielni Mieszkaniowej w Mordach Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

 

Uchwalić regulamin udostępniania dokumentów członkom  Spółdzielni Mieszkaniowej w Mordach.

 

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem   26 marca 2014  roku.

 

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Nadzorczej                                                                                              

                                                                                                                                                                   /Jerzy Borowski/

 

 

 

Obecnych 4 członków Rady

Głosowanie: za - 4 członków